Nghị quyết số 13.2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 13.2023/NQ-HĐQT ngày 08/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) .

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1 CBTT NQ HDQT 2024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *