Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Ngày 24 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tại Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 theo link bên dưới:

SJ1 BBH DHDCD thuong nien 2023