Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 tại Khách sạn Equatorial – Số 242 Trần Bình Trọng, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 theo link bên dưới:

SJ1 CBTT NQ va BBH DHDCD 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *