Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 đến ngày 26 tháng 08 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông  và đưa ra Nghị quyết số 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu theo link bên dưới:

CBTT-BienbanNQDHDCD