Quy chế quản trị nội bộ Công ty 2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quy chế quản trị nội bộ được thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2020 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Download bản Quy chế quản trị đầy đủ theo đường link sau:

Quy che quan tri noi bo cong ty 2020