Quy chế quản trị nội bộ Công ty 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quy chế quản trị nội bộ được thông qua theo Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2022 tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 2021.

Download bản Quy chế quản trị đầy đủ theo đường link sau:

SJ1-Quy-che-quan-tri-noi-bo-cong-ty-06.01.2022