Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu SJ1 tại HNX

Ngày 05/08/2014, SJ1 nhận được Quyết định số 419/QĐ-SGDHN ngày 01/08/2014 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *