Quyết định số 01.2021/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 01.2021/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2020 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Từ Thanh Phụng.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-01-HDQT-2021