Quyết định số 02.2021/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 02.2021/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2020 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Huỳnh Thanh.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-02-HDQT-2021