SJ1 công bố đính chính lại về việc CBTT theo CV số 23.2023/HHA/CV ngày 29/04/2023

SJ1 công bố đính chính lại về việc CBTT theo công văn số 23.2023/HHA/CV ngày 29/04/2023

Download toàn văn theo đường link:

SJ1-CBTT-CV 23.2023