SJ1 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), bao gồm soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021.

Download theo link bên dưới:

SJ1-CBTT-Hop-dong-kiem-toan-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *