SJ1 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 10/8/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ngày 10/8/2018.

Download toàn văn Công văn theo đường link sau:

SJ1 – CBTT thay doi so luong co phieu dang luu hanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *