SJ1-Công văn số 3624/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Công văn số 3624/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

CV3624 UBCKNN thong bao ty le SHNN toi da HHA-SJ1-CVUBCKNN-2022