SJ1 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB-09-HDQT