SJ1 – Thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung của SJ1

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung của SJ1, cụ thể:

  • Quyết định số 549/QĐ-SGDHN ngày 05/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
  • Thông báo số 2535/QĐ-SGDHN ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (MCK: SJ1).

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

CBTT CV38 HNX Chap thuan niem yet bo sung SJ1