Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (25/12/2021):

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

Phần 1: Tai-lieu-hop-DHDCD-2022

Phần 2: Ho so de cu, bau cu