Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (24/12/2022):

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

SJ1-Tai lieu hop DHDCD 2023