Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

SJ1 Tai lieu hop DHDCD 2024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *