Tài liệu phục vụ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2023

Bộ tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2023 (25/07/2023):

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

SJ1 tai lieu lay y kien DHDCD 2023