• Tên cá nhân giao dịch: Trần Văn Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 191.656 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,02%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 145.141 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.515 cổ phiếu (tỷ lệ 0,24%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/12/2017 đến ngày 12/01/2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ1-TB giao dich co phieu cua nguoi noi bo (ong Tran Vau Hau)