Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách NSHCK

Ngày 24/02/2015, SJ1 nhận được Thông báo số 159/TB-CNVSD ngày 14/02/2015 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN – CN HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu, theo tỷ lệ 4:1.

– Ngày ĐKCC: 10/03/2015.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *