Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách NSHCK

Ngày 01/11/2014, SJ1 nhận được Thông báo số 981/TB-CNVSD ngày 29/10/2014 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN – CN HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *