Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023.
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

CBTT TB Chot danh sach co dong thuc hien quyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *