Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.491.306 cổ phiếu (tỷ lệ 32,61%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 350.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 348.601 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.839.907 cổ phiếu (tỷ lệ 34,36%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/05/2019 đến ngày 17/05/2019.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

HHO.BaoCaoKetQuaGiaoDichCoPhieu (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *