Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 (từ 01/01/2023-31/12/2023) được lập ngày 26/01/2024.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

SJ1 BC tinh hinh quan tri nam 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *