Nghị quyết số 08.2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 08.2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-08-HDQT-2020