Tài liệu phục vụ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019

Bộ tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ năm 2019 (27/08/2019):

Quý cổ đông Download tài liệu theo đường link sau:

SJ1-Tai-lieu-lay-y-kien-DHDCD-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *