Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019.
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-to-chuc-DHDCD-2020